Časté dotazy na mobilní domy

Co rozhoduje o ceně mobilního domu?

Vnější plocha domku v m2, bez zateplovací fasády. Dále o ceně rozhoduje stupeň výbavy. Způsob sesazení a vnitřní uspořádání nemá ve většině případů na cenu vliv.

Můžete nám na adresu zaslat katalog mobilních domů?

Tištěné katalogy nemáme a ani je nezasíláme. Na základě vašich individuálních požadavků Vám vypracujeme grafický návrh a zašleme spolu s cenovou kalkulací na váš e-mail, nebo poštovní adresu.

Mohli bychom si prohlédnout nějaký domek z vaší produkce?

Ano, prohlídky jsou možné po předchozí dohodě buďto na adrese naší kanceláře, kde je umístěn vzorový domek 4×10, popřípadě také u některého z našich bydlících zákazníků.

Jak je to s dopravou mobilního domu? Přivezete nám ho?

Dopravu zajišťujeme prostřednictvím našeho partnera, není ale součástí ceny domku. Cena se skládá z ujetých kilometrů, denní sazby za speciální návěs a ovlivní jí také doba, než domek uložíme na místo. Cenu může také ovlivnit druh použité techniky.

Realizuje Vaše firma také základy pro mobilní dům?

Ano, realizujeme základové patky, základové pásy nebo základovou desku. Cenu stanovujeme vždy individuálně.

Co je přesně součástí ceny domku?

Dohotovený domek vybraného typu a velikosti, montáž a usazení na pozemku zákazníka, prohlídka místa a veškeré poradenství, DPH.

Co cena domku neobsahuje?

Dopravu, použití těžké techniky (jeřáb, off-road, atd…), základy, přípojky IS a jejich napojení k domku, materiál, související s usazením a podložením domku.

Jaká je základní legislativa?

Mobilní dům, který splňuje požadavky pro bydlení (Vyhl. č. 268/2009Sb. a jejích novelizací) je považován za „Výrobek, plnící funkci stavby“. K jeho umístění se vyžaduje minimálně Územní souhlas, tato varianta je BEZ KOLAUDACE. Také je možné domek ohlásit (klasické stavební řízení) a následně zkolaudovat.

Jaké podklady potřebujeme k Územnímu souhlasu?

K vyplněné žádosti přikládáte :
Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy a pohled budovy.Popis záměru musí vždy splňovat podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 Stavebního zákona nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

Jak je to s Průkazem energetické náročnosti (PENB)?

PENB se nevyžaduje u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, dle §7, odst. 5, bod a. Zákona 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů., a dále dle bodu d. tohoto zákona u budov pro rodinnou rekreaci.